REGULAMIN
flores2

Regulamin Term Rzymskich

§ 1 Informacje ogólne
 1. Niniejszy regulamin służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na całym terenie obiektu Termy Rzymskie, prowadzonym przez spółkę Termy Rzymskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czeladzi, 41-250 przy ul. Dehnelów 2, NIP: 634-19-82-645 (dalej Termy Rzymskie).
 1. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników obiektu Termy Rzymskie.
 1. Każdy użytkownik (odwiedzający), z chwilą zakupu biletu wstępu do Term Rzymskich akceptuje regulamin, wszystkie pozostałe zarządzenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie działalności obiektu i obowiązujący cennik.
 1. Obiekt Term Rzymskich jest obiektem monitorowanym, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa. Termy Rzymskie. zastrzegają sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych zarejestrowanych za pomocą monitoringu w sytuacjach spornych z użytkownikami (odwiedzającymi), np. dotyczących uregulowania opłat za usługi dodatkowe, zakupu produktów gastronomicznych, zgodności zachowania z regulaminem itp.
 1. Bezwzględnie zakazuje się zanieczyszczania i niszczenia mienia obiektu oraz zachowań, które mogą sprowadzić niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia użytkowników obiektu, a w szczególności zabrania się polewania wodą czujników temperatury, zakręcania anemostatów wentylacyjnych, wylewania olejków zapachowych lub innych substancji na piece w saunach oraz wszelkich innych ingerencji w infrastrukturę techniczną obiektu. Osoby niestosujące się do powyższych zasad odpowiadają za wszelkie szkody na osobach i mieniu spowodowane swoim zachowaniem oraz mogą zostać wyproszone z terenu obiektu wraz z zakazem wstępu do obiektu.
 1. Termy Rzymskie to miejsce relaksu, goście powinni zachować ciszę, aby nie zakłócać wypoczynku innym.
 1. W Termach Rzymskich nie akceptuje się zachowań niemoralnych i nieetycznych.
 1. Termy Rzymskie są miejscem publicznym dostępnym dla nieoznaczonego kręgu osób, z tego względu na terenie Term Rzymskich zachowania nieobyczajne oraz zachowania zakłócające spokój, porządek albo wywołujące zgorszenie stanowią wykroczenia określone  przepisami art. 140 oraz 51 kodeksu wykroczeń zabronione pod groźbą kary karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny lub nagany i wobec osób winnych takich zachować będą podejmowane działania karnoprawne.
 1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Termy Rzymskie są zobowiązane do podporządkowania się nakazom obsługi oraz innych pracowników obiektu.
 1. Personel obiektu jest uprawniony do nakazania wykonania lub zaniechania określonych zachowań, opuszczenia obiektu a także wydania trwałego lub tymczasowego zakazu korzystania z obiektu i odmowy wstępu do obiektu osobom, które postępują wbrew postanowieniom regulaminu i jego zarządzeniom, w szczególności osobom, których zachowanie może sprowadzić niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia na użytkowników obiektu oraz zachowujące się na terenie obiektu w sposób nielicujący z dobrymi obyczajami, kulturą saunowania lub niezgodnie z zasadami moralnymi i etycznymi lub osobami nieregulującymi wymaganych opłat za korzystania z obiektu i jego atrakcji. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu oraz zapłaty za wykorzystane usługi, poczynione uszkodzenia i zniszczenia.
 1. W wypadku braku zastosowania się do poleceń personelu mogą zostać wezwane odpowiednie służby (policja, ochrona), a uczestnik zostanie dodatkowo obciążony kosztami takich czynności. Zryczałtowana kara umowna za interwencję ochrony wynosi 500,00 pln, przy czym nie wyłącza to prawa Term Rzymskich do dochodzenia odszkodowań uzupełniających.
 1. Osobom wydalonym z obiektu z uwagi na nieprzestrzeganie obowiązujących w nim zasad nie przysługuje zwrot kosztów zakupu biletu wstępu.
 1. Kierownictwo obiektu może ograniczyć całkowicie lub częściowo możliwość korzystania z obiektu w przypadku zaistnienia takiej konieczności (np. w przypadku przepełnienia, nagłej sytuacji typu brak wody, awarii prądu, aktów lub zarządzeń władzy publicznej, zdarzeń o charakterze siły wyższej itp. W takim wypadku Gość ureguluje rachunek jedynie za faktyczny czas wykorzystany na obiekcie i wszystkie usługi dodatkowe (zabiegi, korzystanie z restauracji itp.).Przy czym sytuacja ta nie uprawnia Gościa do żądania zwrotu już uiszczonych kwot za niewykorzystane świadczenia.
 1. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń widniejących na nakazujących bądź zakazujących tablicach ostrzegawczych. Nie wolno ich niszczyć, brudzić ani usuwać z dotychczasowych miejsc, pod groźbą upomnienia lub wydalenia z obiektu.
 1. Dzieci do lat 13 muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych. Rodzice oraz prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za osoby będące pod ich opieką oraz za ewentualne szkody przez nie spowodowane.
 1. Termy Rzymskie zobowiązują się do utrzymania obiektu i jego wyposażenia w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie.
 1. Termy Rzymskie nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z obiektu i jego wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub w wyniku nieodpowiedniego zachowania oraz na skutek niezastosowania się przez użytkownika (odwiedzających) do zaleceń, instrukcji lub wskazówek personelu, co do sposobu korzystania z wyżej wymienionych urządzeń, atrakcji i in.,
 1. Parkowanie środków transportu odbywa się tylko i wyłącznie na miejscach do tego wyznaczonych. Pojazdy blokujące dojazd dla straży pożarnej, policji lub ambulansu będą odholowane (koszty ponosi właściciel pojazdu). Parking jest bezpłatny dla klientów Term Rzymskich.
 1. Palenie jest zabronione na terenie całego obiektu, zezwala się na palenie wyłącznie w wyznaczonej strefie na zewnątrz obiektu.
 1. Zabrania się wstępu do pomieszczeń technicznych, biurowych i administracyjnych. 
 1. Użytkownikom (odwiedzającym) zabrania się rozprowadzania na terenie obiektu ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług.
 1. Wszelkie wypadki, szkody, niewłaściwe zachowania uczestników należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom obiektu.
 1. Gościom, którzy przebywają na obiekcie Term Rzymskich i decydują się na skorzystanie z oferty SPA, bezpośrednio przy jego rezerwacji dolicza się koszt zabiegu do rachunku, w razie rezygnacji klient ponosi pełne koszty zabiegu.
 1. Na teren obiektu nie zostaną wpuszczone osoby pod wpływem alkoholu i innych środków odurzającuch. 
 1. Każdy poniedziałek jest dniem tekstylnym, oznacza to, że Goście mogą, ale nie muszą, korzystać w strojach kąpielowych z części basenowej. 
 1. W każdy poniedziałek część zewnętrzna z Colosseum Sana Arena jest nieczynna. 
 1. Po przekroczeniu czasu zamknięcia term rzymskich zostanie naliczona opłata 15 zł za każde rozpoczęte 5 min

Godziny zamknięcia:

Poniedziałek – piątek 22:45

Sobota 23:00

Niedziela 22:00

Noc saunowa 3:00

      28. Strefa zewnętrzna z Colosseum Sauna Arena jest otwierana tylko w przypadku przekroczenia 70 osób na obiekcie. 

§ 2 Zasady odpłatności
 1. Na teren obiektu można wejść jedynie za okazaniem (a) biletu wstępu lub (b) ważnego karnetu (Karta Club)
 • Biletem wstępu jest aktywowany przez kasjera transponder na kwotę odpowiadającą sprzedawanej usłudze. Należy go przypiąć do nadgarstka oraz w razie potrzeby okazywać na żądanie pracowników podczas kontroli. Bilet pojedynczy obowiązuje jedynie w dniu sprzedaży i uprawnia do jednorazowego korzystania z obiektu. Bilet wstępu posiada wewnętrzny limit pieniężny przypisany do danego transpondera, możliwy do wykorzystania na zakup towarów gastronomicznych i odpłatnych usług w obiekcie. Każdy z użytkowników (odwiedzających) we własnym zakresie dba o otrzymany przy wejściu transponder. Zakazuje się przekazywania lub wypożyczania go osobom trzecim. Za zagubiony transponder zostanie naliczona opłata w wysokości 200,00.
 • Klient, w ramach uczestnictwa w Programie Klubowym Term Rzymskich, może korzystać z: term, saun.  Termy Rzymskie są zobowiązane, wyposażyć Klienta w kartę członkostwa, upoważniającą do uczestniczenia w programie. Z karty członkowskiej może korzystać jedynie Klient. Karta imienna nie podlega przekazaniu osobie trzeciej i jest ważna tylko z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Składka członkowska wybranego abonamentu będzie płatna z góry za cały okres jego trwania. Nie ma możliwości zawieszenia swego udziału w Programie podczas trwania wybranego abonamentu.
 1. Sprzedane Karty Club lub bilety wstępu i uiszczone za nie opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku ich niewykorzystania.
 1. Zakupione usługi Term Rzymskich (masaże, zabiegi, wstęp do Term itp.) w formie bonu upominkowego ważnego rok od daty wydania można wykorzystać tylko i wyłącznie w terminie ważności tego bonu. Nie ma możliwości jego przedłużenia. Umówione godziny masaży i zabiegów w ramach bonu upominkowego, które nie zostaną odwołane na 24 h/przed zapisanym czasem, a Gość nie przyjdzie uważa się za zrealizowane. 
 1. Opłata za korzystanie z usług może być regulowana:

- gotówką w kasie Term Rzymskich

- kartą kredytową

- przelewem na podane Konto

W razie braku możliwości dokonania płatności kartą płatniczą, osoba korzystająca z usług obiektu jest zobowiązana do dokonania zapłaty gotówką w tym samym dniu, w którym powstał obowiązek zapłaty lub za zgodą właściciela obiektu z odroczonym terminem płatności po spisaniu stosowanego oświadczenia i danych osobowych z dowodu tożsamości (dokument ze zdjęciem) osoby zobowiązanej do zapłaty.

 1. Po dokonaniu należnej opłaty istnieje możliwość wystawienia faktury.
 1. Zakup biletu wstępu ze zniżką może nastąpić wyłącznie po okazaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego prawo do zniżki, w tym m.in. wiek poniżej 13 lat.
 1. Za zgubione transpondery oraz klucze do skrytek depozytowych należy uiścić następujące opłaty:

- transponder taryfy normalnej – 200 złotych,

- transponder taryfy dziecięcej – 100 złotych,

- klucz do skrytki depozytowej – 120 złotych.

Oraz kaucję:

- ręcznik 70x200 - 60zł.

- ręcznik 70x140 – 45zł

- szlafrok – 140zł

W przypadku zniszczenia lub zgubienia ręcznika lub szlafroka kaucja zostanie naliczona i nie podlega zwrotowi.

 1. Stwierdzenie przez obsługę obiektu niewłaściwego obchodzenia się z powierzonym transponderem lub innym mieniem (klucze do skrytek, ręczniki, szlafroki, etc.) może zostać uznane jako poważne naruszenie regulaminu, ze wszystkimi prawnymi konsekwencjami tego faktu. Niezależnie od powyższego, w takim wypadku odwiedzający może zostać obciążony kosztami poniesionej szkody za zniszczenie powierzonego mienia. .
 1. W sytuacji, gdy użytkownik (odwiedzający) opuszcza teren Term Rzymskich w momencie rozliczenia końcowego przy kasie zakwestionuje zapłatę za usługę lub towar twierdząc, że ich nie kupował lub z nich nie korzystał, pracownik obsługujący kasę przystąpi do niezwłocznego wyjaśnienia spornej kwestii między innymi przez wezwanie personelu odpowiedzialnego za wykonanie kwestionowanej usługi.
 1. Pomieszczenia term, sauny, tereny na zewnątrz obiektu należy opuścić nie później niż 20 minut przed zamknięciem, niezależnie od godziny zakupu biletu wstępu. Z chwilą nadejścia godziny zamknięcia obiektu, należy opuścić budynek. Po przekroczeniu czasu zamknięcia obiektu naliczana będzie opłata w wysokości 15,00 pln za każde rozpoczęte 5 minut.
§ 3 Ogólne postanowienia dotyczące korzystania z obiektu oraz zachowania w basenach, basenie zewnętrznym.
 1. Z Term Rzymskich może korzystać każdy, za wyjątkiem osób cierpiących na choroby zakaźne (zgodnie z ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi oraz zgodnie z ustawą o zapobieganiu zakażeniom) oraz osób cierpiących na zakaźne czy nieestetycznie wyglądające wysypki skórne, mających widoczne rany otwarte (wyłączając drobne skaleczenia), a także osób będących pod wpływem alkoholu, leków i narkotyków. W przypadkach budzących wątpliwość wymagane jest przedłożenie zaświadczenia, na podstawie którego kierownik obiektu zadecyduje o wpuszczeniu na teren obiektu.
 1. Osoby ze skłonnością do skurczu mięśni, omdleń, ataków epilepsji, zachorowań układu krążenia, jak również osoby umysłowo chore mogą przebywać na terenie kąpieliska jedynie pod nadzorem odpowiedniego opiekuna, który zobowiązany jest zgłosić obsłudze/kierownictwu obiektu dolegliwości osoby, która znajduje się pod jego nadzorem.
 1. Dzieci do ukończenia 13 roku życia oraz osoby, które bez pomocy innych nie potrafią się samodzielnie poruszać, rozebrać i przebrać, mogą korzystać z Term Rzymskich jedynie pod kontrolą osoby dorosłej.
 1. Dzieci oraz osoby dorosłe korzystające z pieluch są zobowiązane do posiadania jednorazowych pieluch przeznaczonych specjalnie do kąpieli
 1. Korzystanie z szatni (przebieralni) obiektu oraz szafek ubraniowych jest obowiązkowe.
 1. Przebywanie w szatniach i ich okolicy jest dozwolone wyłącznie w celu zmiany odzienia. Użytkownik (odwiedzający) jest obowiązany przechowywać wszystkie rzeczy pozostawiane w szatni w szafkach na odzież, z tym zastrzeżeniem, że do przechowywania pieniędzy, biżuterii i wszelkich innych przedmiotów wartościowych przeznaczone są monitorowane szafki depozytowe (sejfy). Chęć przechowania przedmiotów wartościowych należy zgłosić pracownikom obsługi Term Rzymskich, którzy na każde żądanie użytkownika (odwiedzającego) udostępnią klucz do ww. sejfów, za opłatą 5 zł.  Pozostawienie przedmiotów wartościowych poza przeznaczonymi do tego celu szafkami depozytowymi (sejfami) następuje na własną odpowiedzialność Użytkownika (odwiedzającego).
 1. Użytkownik jest zobowiązany do dbania o odpowiednie zamknięcie szafki na odzież i sejfu oraz odpowiednie przechowywanie transpondera i kluczy do szafek depozytowych. W przypadku ich zagubienia, zawartość szafki zostaje przekazana odwiedzającemu dopiero po wnikliwej kontroli i przedstawieniu przez użytkownika(odwiedzającego) dowodów na to, że jest właścicielem rzeczy.
 1. Przed opuszczeniem obiektu należy pozostawić otwarte szafki ubraniowe i skrytki depozytowe, z których się korzystało.
 1. Użytkownik (odwiedzający) korzystając z wszystkich atrakcji i urządzeń, masaży wodnych i innych atrakcji oferowanych przez Termy Rzymskie z o.o. ma obowiązek przestrzegać instrukcji obsługi tych urządzeń, atrakcji i in. znajdujących się w wyeksponowanych miejscach oraz udzielonych przez personel obiektu wskazówek co do sposobu korzystania z tych urządzeń.
 1. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia własnego jedzenia i napojów, alkoholu oraz wszelkich innych środków odurzających. W przypadku wątpliwości, co do stanu trzeźwości osób korzystających lub chcących korzystać z usług Term Rzymskich Sp. z o.o. obsługa obiektu może wezwać Policję w celu dokonania pomiaru stanu trzeźwości tych osób.
 1. Zabrania się wnoszenia na obiekt:
 • własnych toreb
 • telefonów komórkowych, komputerów i aparatów fotograficznych
 • instrumentów muzycznych,
 • urządzeń odtwarzających dźwięki,
 • odbiorników telewizyjnych,
 • lornetek,
 • wnoszenia na teren obiektu zwierząt.
 • oraz jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności: opakowań szklanych, pojemników ciśnieniowych (w tym dezodorantów, lakierów do włosów, etc.), noży i innych ostrych przedmiotów. Rzeczy te należy pozostawić w szafkach ubraniowych, w przebieralni lub skrytkach depozytowych.
 1. Zabrania się fotografowania, filmowania przy pomocy aparatów fotograficznych, kamer, telefonów komórkowych osób oraz grup zorganizowanych bez uprzedniego uzyskania od nich przyzwolenia.
 1. Użytkownicy basenów są zobowiązani do zaniechania czynności, które są sprzeczne z panującymi obyczajami oraz zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku. Do nich należą w szczególności:
  • plucie, żucie gumy oraz każda inna dająca się uniknąć próba zanieczyszczenia basenu i wody,
  • skoki do basenu
  • bieganie,
  • pływanie pod wodą i nurkowanie,
  • wpychanie lub wrzucanie innych osób do basenu,
  • rezerwacja stołków i leżaków,
  • zabawy ruchowe i gry z użyciem piłki poza miejscami do tego przeznaczonymi bądź wyznaczonymi przez sprawujących nadzór pracowników kąpieliska.
 1. O możliwości wykorzystania piłek, wszelkiego rodzaju pomocy do pływania, płetw, rurek, gogli, etc. we wszystkich basenach, decyduje obsługa, biorąc pod uwagę liczebność odwiedzających.
 1. Użytkownicy (odwiedzający) Term są zobowiązani do poruszania się bez obuwia lub w odpowiednim obuwiu kąpielowym we wszystkich oznaczonych pomieszczeniach, począwszy od kabin-przebieralni, poprzez prysznice, aż do strefy sauny i basenów, jak również na basenie zewnętrznym z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na wysoką wilgotność na terenie Term Rzymskich i ryzyko poślizgnięcia. Użytkownicy poruszający się po obiekcie bez klapek kąpielowych czynią to na własne ryzyko /zagrożenie poślizgnięciem, ewentualnym przenoszeniem wirusów czy zarazków.
 1. Przed wejściem do basenu lub sauny odwiedzający jest zobowiązany do skorzystania z kąpieli przy użyciu odpowiednich kosmetyków lub środków myjących. Używanie kosmetyków kąpielowych poza kabinami prysznicowymi jest zabronione.

W Termach Rzymskich obowiązuje strefa beztekstylna, co oznacza, że nie używamy strojów kąpielowych, po korytarzach, restauracji i wypoczywalni poruszamy się koniecznie w ręczniku lub szlafroku, do wszystkich saun suchych można wejść w ręczniku, natomiast do łaźni parowych i basenów owieszamy ręcznik na wieszak i wchodzimy nago.

§ 4 Szczególne postanowienia dotyczące korzystania z pomieszczeń w strefie saun i strefie wellness.
§ 4.1. Informacje ogólne
 1. Korzystanie ze stref saun i wellness, jest dozwolone dla osób powyżej 18 roku życia bez opiekuna, natomiast dla osób poniżej 18 roku życia i dzieci tylko z dorosłym opiekunem .
 1. Użytkownicy (odwiedzający) są zobowiązani do zażycia kąpieli przed wejściem do Term Rzymskich, saun lub łaźni parowych.
 1. Strefa sauny jest strefą nie tekstylną.
 1. Z sauny mogą korzystać jedynie osoby zdrowe. Wstępu do sauny zabrania się osobom:
 • z intensywnymi chorobami skóry,
 • infekcjami septycznymi,
 • z ostrą infekcją wirusową (np. grypą),
 • ostrymi stanami zapalnymi organów wewnętrznych,
 • ostrą lub nie wyleczoną gruźlicą,
 • stanem zapalnym serca,
 • ostrymi stanami zawałowymi,
 • objawami dekompresji,
 • chorobami przejawiającymi się nagłymi atakami, np. epilepsją,
 • w trzech pierwszych miesiącach po przebytym udarze,
 • z zapaleniem żył,
 • ciężkimi wegetatywnymi zaburzeniami centralnego układu nerwowego, z poważnymi zaburzeniami układu krążenia,
 • zapalnymi i podleczonymi chorobami skóry oraz egzemami.

Wchodząc do strefy saun odwiedzający (użytkownik) potwierdza, że jego stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie do korzystania z tej formy rekreacji.

§ 4.2. Zachowanie w saunie
 1. Do sauny należy wchodzić boso.
 1. Z miejsc siedzących w saunie suchej można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich ręcznikiem saunowym /70 x 200/. Dotyczy to także podkładki pod stopy i oparcia pod plecy.
 1. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy saun. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji do kąpieli parowej. Pod żadnym pozorem nie wolno kłaść żadnych przedmiotów (np. ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w pobliżu pieca ani na nim, gdyż grozi to pożarem.
 1. Przebywając w odrębnych pomieszczeniach sauny należy pamiętać o różnicy temperatur i bezwzględnie być świadomym stanu swojego zdrowia.
 1. Nie wolno dotykać elementów instalacji doprowadzającej ciepło, ponieważ grozi to oparzeniem.
 1. Poruszanie się po różnych poziomach w kabinie sauny nie wyposażonych w poręcze wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
 1. Wykonywanie masaży z użyciem szczotek jest ze względów higienicznych zabronione.
 1. Kobiety w czasie menstruacji zobowiązane są do stosowania odpowiednich środków higieny.
§ 4.3. Zachowanie w pozostałych pomieszczeniach strefy saun
 1. Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich ręcznikiem lub płaszczem kąpielowym.
 1. Zachowanie osób przebywających we wszystkich pomieszczeniach w strefie saun nie może zakłócać wypoczynku innym odwiedzającym, ani być dla nich uciążliwe. Wszyscy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju.
 1. Przed wejściem do wszystkich basenów i jacuzzi, jak również przed skorzystaniem z foteli i leżaków, zabrania się stosowania jakiegokolwiek rodzaju kosmetyków do ciała.
§ 4.4. Zachowanie w barze należącym do kompleksu saun
 1. Ze względów higienicznych i estetycznych uprasza się o odwiedzanie baru jedynie w stosownym okryciu (np. w płaszczu kąpielowym lub szlafroku).
 1. W celu uniknięcia wypadków, informacje o każdorazowym stłuczeniu szkła należy niezwłocznie zgłosić do personelu obsługującego.
 1. Zabrania się wynoszenia wyposażenia baru poza jego teren.
 1. Posiłki i napoje spożywa się tylko i wyłącznie w sali restauracyjnej, basenie z leżankami oraz części zewnętrznej. 
 1. Szklanki w restauracji nie są jednorazowe. Zabrania się wyrzucania ich do śmieci. 
 1. Osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedaje się, a takie osoby są wypraszane z obiektu. 
§ 4.5. Szczególne postanowienia dotyczące korzystania z solariów
 1. Korzystając z solarium należy przestrzegać wszelkich wskazówek umieszczonych na urządzeniach i wyeksponowanych w różnych miejscach.
 1. Przed opalaniem się należy usunąć wszelkie kosmetyki i zdjąć biżuterię.
 1. Termy Rzymskie Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, jaki może ponieść osoba, w następstwie nadmiernej częstotliwości korzystania i przekroczenia zalecanego czasu przebywania w solarium.
 1. Zabrania się korzystania z solarium dzieciom i młodzieży poniżej 18-go roku życia.
§ 5. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych uczestników jest Spółka Termy Rzymskie Spółka z o.o., z siedzibą w Czeladzi, 41-250 przy ul. Dehnelów 2, NIP: 634-19-82-645. Dane przetwarzane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w celu wykonania umowy z uczestnikiem, w tym na potrzeby procesu rezerwacji i sprawozdawczości księgowej oraz w celu  dochodzenia ewentualnych  roszczeń, w tym w celu zrealizowania uprawnienia do odmowy świadczenia usług. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 

§ 6 Postanowienia końcowe
 1. W przypadku odrębnych imprez okolicznościowych zamkniętych dopuszcza się pewne odstępstwa od niektórych postanowień Regulaminu, za uprzednią zgodą Term Rzymskich.
 1. W obiekcie Term obecny może być obecny fotograf. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w takim wypadku, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa,  ich wizerunek może zostać utrwalony i rozpowszechnianie przez Termy Rzymskie z o.o. na fotografiach i filmikach, w tym celu promocji Spółki, w publikacjach w mediach społecznościowych Term Rzymskich.
 1. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 1. Regulamin dostępny jest na stronie www.palacsaturna.pl
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2022